Erbain Ziyareti

 • 16 Ekim 2018
  Erbain Ziyareti

  Bu ziyaret Sefer ayının yirminci gününde okunur. Şeyh Tusi, “et-Tehzip” ve “Misbahu’l Müteheccid” kitaplarında İmam Hasan Askeri –ona selam olsun- şöyle nakleder: Müminin alameti beştir: 1- Her gün (on yedisi farz ve otuz dördü sünnet olmak üzere) elli bir rekât namaz kılmak. 2- Erbain ziyareti yapmak. 3- Sağ ele yüzük takmak. 4- Secdede alnı toprağa bırakmak. 5- Bismillahirrahmanirrahim’i yüksek sesle söylemek.”
  Tehzip” ve “Misbah” kitaplarında geçen Sefvan-ı Cemmal’ın İmam Cafer Sadık’tan –ona selam olsun- rivayet ettiği ziyaret şöyledir: Güneş yükselince İmam Hüseyin’i –ona selam olsun- şöyle ziyaret et.

   

  “Selam olsun Allah’ın velisine ve habibine. Selam olsun Allah’ın dostuna ve seçtiğine. Selam olsun Allah’ın halis kuluna ve halis kulunun oğluna. Selam olsun mazlum ve şehid Hüseyin’e. Selam olsun bela ve hüzünler esirine ve gözyaşlarıyla katledilene.

  Allah’ım! Şahadet ederim ki o (Hüseyin) senin lütfun ve ikramınla kurtuluşa eren velin ve velinin oğludur, seçkin kulun ve seçkin kulunun oğludur. Sen kendisine şahadetle lütufta bulundun; saadete has kıldın, soyunun temiz olmasıyla seçtin, onu yüce kişilerden yüce bir kişi, önderlerden bir önder ve -İslam’ı- savunanlardan bir savunucu kıldın, kendisine bütün peygamberlerin mirasını verdin, vasilerden kılıp yaratıklarına hüccet ettin; o da halka hücceti tamamladı ve ümmete mazeret bırakmadı, yumuşaklıkla nasihat etti ve kullarını cehaletten ve dalalet şaşkınlığından kurtarmak için senin yolunda kanını akıttı. Dünyanın aldattığı ve payını (ahiretini) dünyanın değersiz alçak metasına ve ahiretini en değersiz paraya satan, hava ve hevesine dalan ve alçalan kimseler onun aleyhine birleştiler ve ona sitem ettiler. Onlar öyle kişilerdir ki seni ve peygamberini öfkelendirdiler ve kullarından ateşi (cehennemi) hak eden omuzların-da ağır günah yükünü taşıyan, şekavet ve nifak ehli kimselere itaat ettiler. O (Hüseyin) da sabır ve tahammül ederek senin yolunda onlarla cihat etti; nihayet sana itaat yolunda kanı döküldü ve saygınlığını çiğnemek mubah bilindi.

  Allah’ım! Onlara şiddetli bir lanetle lanet et ve onları acılı bir azapla azaplandır. Selam olsun sana ey Resulullah’ın oğlu. Selam olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu. Şahadet ederim ki sen Allah’ın emini ve emininin oğlusun. Saadetli yaşadın ve beğenilmiş olarak geçip-gittin, adsız, sansız, mazlum ve şehid olarak dünyadan göçtün.

  Şahadet ederim ki Allah sana vaat ettiği şeyi gerçekleştirecek, sana yardım etmeyip seni alçaltanı helak edecek ve seni katledeni azaplandıracaktır. Şahadet ederim ki sen Allah’ın ahdine vefa ettin, ölüm gelip seni buluncaya kadar Allah yolunda cihat ettin; seni katledenlere Allah lanet etsin, sana zulmedenlere Allah lanet etsin, bunu duyup da razı olanlara Allah lanet etsin.

  Allah’ım! Seni şahit tutuyorum ki ben onun dostuyla dost ve onun düşmanıyla düşmanım. Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah’ın oğlu! Şahadet ederim ki sen yüce sülblerde ve tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri tüm necasetleriyle seni kirletemedi ve cahiliyetin zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şahadet ederim ki sen dinin direklerinden, Müslümanların -dininin- rükünlerinden ve müminlerin sığınaklarındansın. Şahadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın. Şahadet ederim ki senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişanesi, hidayet bayrakları, sağlam kulp (tutacak) ve dünya ehline Allah’ın hüccetidirler. Şahadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze (ric’at edeceğinize) inanıyorum, dinimin ahkâmına ve amelimin sonuçlarına yakinim vardır. Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah izin verdiği an size yardımım hazırdır. O halde ben sizinleyim, sizinle; düşmanlarınızla değil. Allah’ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, cesetlerinize, hazırınıza, gizlinize, zahirinize ve batınınıza olsun; duamı icabet et ey âlemlerin Rabb’i!”

  Sonra iki rekât namaz kıl ve istediğin duayı et.

  Erbain Ziyaretinin Okunuşu

  Esselamu âlâ veliyyillah ve hebibih. Esselamu âlâ halilillah ve necîbih. Esselamu âlâ safiyyillah vebni safiyyih. Esselamu alel Huseynil mezlumi’ş şehid. Esselamu âlâ esîril kurubat ve gatîlil eberat. Allahumme inni eşhedu ennehu veliyyuke vebnu veliyyike ve safiyyuke vebnu safiyyukel faizu bikerametik. Ekremtehu bişşehadeti ve hebevtehu bisseadeti vectebeytehu bitîbil viladeti ve cealtehu seyyiden minessâdeti ve gâiden minel gâdeti ve zaiden mine’z zâdeti ve âteytehu mevârîsel enbiya ve cealtehu hucceten âlâ halgike minel evsiya. Fe e’zere fiddua ve menehe’n nushe ve bezele muhcetehu fike liyestengize ibâdeke minel cehaleti ve heyreti’z zelaleh. Ve gad tevazere aleyhi men ğarreşu’d dunya ve bâe hezzehu bil erzelil edna ve şera âhiretehu bissemenil evkesi ve teğatrese ve teradda fi hevahu ve eshateke ve eshate nebiyyeke ve etâe min ibâdike ehle’ş şigagi ve’n nifagi ve hemeletel evzâril mustevcibîne ‘n nar. Fecâhedehum fîke sâbiren muhtesiben hetta sufike fi tâetike demuhu vestubîhe herîmuh. Allahumme fel’enhum le’nen vebîlen ve ezzibhum ezaben elîma. Esselamu aleyke yebne resulillah! Esselamu aleyke yebne seyyidil evsiya! Eşhedu enneke emînullahi vebnu emînih. İşte seîden ve mezayte hemîden ve mutte fegîden mezlûmen şehîden ve eşhedu ennellahe muncizun ma veadek ve muhlikun men hazelek ve muezzibun men gatelek. Ve eşhedu enneke vefeyte biahdillah ve câhedte fî sebîlihi hetta etâkel yakîn. Feleenallahu men gatelek ve leenallahu men zalemek ve leenallahu ummeten semiet bizâlike feraziyet bih.

  Allahumme inni uşhiduke enni veliyyun limen vâlâhu ve eduvvun limen âdâh. Biebi ente ve ummi yebne resulillah! Eşhedu enneke kunte nûren fi’l eslabi’ş şâmihati ve’l erhamil mutahharati lem tunecciske’l câhiliyyetu biencasiha ve lem tulbiske’l mudlihimmâtu min siyâbiha ve eşhedu enneke min deâimi’d dîn ve erkanil muslimîn ve me’gilil muminîn ve eşhedu enneke’l imamul berre’t tegiyye’r raziyye’z zekiyyel hâdil mehdî. Ve eşhedu ennel eimmete min vuldike kelimetu’t takva ve e’lâmul huda vel urvetul vusgâ vel huccetu alâ ehli’d dunya ve eşhedu enni bikum muminun ve bi iyabikum muginun bişerayii dînî ve havatîmi ameli ve galbi ligalbikum silmun ve emri liemrikum muttebiun ve nusretî lekum mueddetun hetta ye’zenellahu lekum femeakum meakum la mea eduvvikum salâvâtullahi aleykum ve alâ ervahikum ve ecsadikum ve şahidikum ve ğaibikum ve zahirikum ve batinikum. Âmine rabbel âlemin.


Tüm Hakları Saklıdır © 2019    Web Tasarım   Acarnet